Vedtægter

§1

Foreningens navn er Klarup Kabelnet.
Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune.

Foreningens formål

§2

Foreningens formål er at tilvejebringe og drive fælles antenneanlæg i Romdrup-Klarup til forsyning af medlemmerne med radio- og fjernsynssignaler samt eventuelle andre elektroniske tjenester fra de af bestyrelsen til enhver tid fastsatte radio- og fjernsynsstationer og elektroniske udbydere.
Bestyrelsen skal når som helst kunne udvide formålet til at omfatte enhver i naturlig forbindelse med formålet hørende teknisk virksomhed, herunder formidling af kabel- TV-signaler.

Forsyningsområde og medlemskreds

§3

Foreningens forsyningsområde indenfor Romdrup-Klarup fastsættes til enhver tid af bestyrelsen under hensyntagen til, hvad der såvel i teknisk som økonomisk henseende er formålstjenligt og forsvarligt.
Enhver ejer af fast ejendom i Romdrup/Klarup indenfor foreningens forsyningsområde – herunder ejere af bygning på lejet grund samt andelshavere i andelsboligforeninger – er berettiget til at blive medlem af foreningen, mod at ejeren/andelshaveren dels forpligter sig til at betale et årligt kontingent, dels betaler en tilslutningsafgift.

Kapital og drift

§4

Den til foreningens formål nødvendige kapital tilvejebringes dels gennem tilslutningsafgifterne og kontingenterne fra medlemmerne, dels ved lån, der optages med en afdragstid på ikke over 10 år.

TILSLUTNINGSAFGIFTEN fastsættes af bestyrelsen gældende for et regnskabsår under hensyntagen til, hvad det til enhver tid koster at etablere anlæg.

For ejendomme med mere end én lejlighed, samt for andelsboligforeninger, kan bestyrelsen efter ensartede principper, fastsætte et rabatsystem.

KONTINGENTET fastsættes ligeledes af bestyrelsen gældende for et regnskabsår. Kontingentet skal dels kunne dække foreningens direkte driftsudgifter, herunder administration, ophavsretsafgift, vedligeholdelse m.v., dels give mulighed for en konsolidering af foreningen.

Udgift til fremføring af stikledninger fra foreningens kabel i vejen og til husmur samt udgift til Husinstallationer, er foreningen uvedkommende og afholdes af de enkelte medlemmer. Disse installationer skal dog udføres efter et, af foreningen udfærdiget regulativ.

Hæftelse

§5

Foreningen er selvejende og hæfter alene med sin formue.
Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser, men de til enhver tid værende ejere af de til foreningens anlæg tilsluttede ejendomme er hver især forpligtet til dels at indbetale den fulde tilslutningsafgift efter reglerne i §3, dels at betale det årlige kontingent

Udtræden af foreningen

§6

Medlemmerne er berettiget til at udtræde af foreningen ved udgangen af en måned med 1 måneds skriftlig varsel.
Udtrædende medlemmer har ikke krav på udbetaling af nogen anpart af foreningens formue.

§7

I tilfælde af ejendomsoverdragelse, uanset af hvilken grund, er medlemmet eller dettes bo forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i foreningen i hans sted og underskriver en af bestyrelsen godkendt formular om overtagelse af det udtrædende medlems forpligtelser.
Foreningen kan forlange, at det gamle medlem kontant indbetaler eventuel rest på tilslutningsafgiften, der i sådant tilfælde straks er forfalden til betaling, men kan dog også tillade, at den nye ejer overtager forpligtelsen til at betale resttilslutningsafgiften.

Inden et udtrædende medlem frigøres for sit forhold overfor foreningen, må samtlige eventuelle restancer, herunder omkostninger ved afbrydelse og tilslutning, være betalt.

§8

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem som følge af betalingsrestance, eller som følge af, at medlemmet holder sine modtageapparater, stikledninger og husinstallationer i så dårlig stand, at de øvrige medlemmers brug af det fælles antenneanlæg efter bestyrelsens skøn generes.
Det ekskluderede medlem kan forlange bestyrelsens beslutning om eksklusion forelagt til endelig og bindende afgørelse på førstkommende ordinære generalforsamling.
Eksklusion fritager ikke et medlem for indbetaling af de beløb vedkommende har forpligtet sig til at betale og berettiger ikke til udbetaling af noget beløb

§9

Udebliver et medlem mere end 8 dage over forfaldstid med skyldige beløb, herunder afdrag eller renter, og ydelsen heller ikke er betalt senest 5 dage efter modtaget påkrav, er foreningen berettiget til at kræve hele restbeløbet med påløbne renter og omkostninger betalt kontant.
I tilfælde af manglende betaling er foreningen berettiget til at afbryde ejendommens forbindelse med foreningens anlæg. Genoptagelse af tilslutningen kan gøres betinget af, at alle forfaldne ydelser til foreningen med påløbne renter, de med afbrydelsen og tilslutningen forbundne udgifter samt et af bestyrelsen fastsat gebyr, er betalt.

Generalforsamling

§10

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Foreningens generalforsamling afholdes i et passende lokale i foreningens forsyningsområde.
Alle generalforsamlinger, ordinære såvel som ekstraordinære, indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved bekendtgørelse på hjemmeside og minimum et andet egnet medie.

Forslag fra medlemmerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet skriftligt til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes.
Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra mindst 10 % af foreningens medlemmer og med angivelse af anledningen. Indkaldelse hertil skal inden 14 dage derefter udfærdiges med kortest muligt varsel.
Såfremt ikke mindst 2/3 af de medlemmer, der skriftligt har anmodet om den ekstraordinære generalforsamling er tilstede, kan dagsordenen nægtes behandlet.

§11

På den ordinære generalforsamling skal foretages:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Forelæggelse af resultatopgørelse og status til godkendelse.
  4. Forelæggelse af budget til godkendelse.
  5. Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  7. Valg af suppleant.
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt.

§12

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultater. Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til et eller flere af de foreliggende forhandlingsemner.

§13

På en generalforsamling kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget idagsordenen, og ændringsforslag hertil.
Alle beslutninger på generalforsamlingen tages ved almindelig stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller nærværende vedtægter kræves særlig stemmeflerhed.
Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om foreningens opløsning kræves at mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen, og desuden at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Er 2/3 af medlemmerne ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt er vedtaget med 2/3 af de repræsenterede stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af de repræsenterede medlemmer.

§14

Hvert medlem har på generalforsamlingen én stemme. Stemmen kan udøves ved skriftlig fuldmagt, og fuldmagten behøver ikke at være medlem. Dog kan ingen fuldmægtig afgive mere end 5 stemmer.

§15

Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelse

§16

Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, idet der hvert år afgår 3 af de valgte. Genvalg kan finde sted. De valgte medlemmer af bestyrelsen skal være medlemmer af foreningen.

§17

Bestyrelsen, der selv vælger sin formand og eventuel næstformand, forestår ledelsen af foreningen.
Bestyrelsen kan ved en forretningsorden fastsætte regler for sin virksomhed.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede.
Alle vedtagelser sker ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan, hvis det på grund af omfanget af den daglige drift bliver nødvendigt, antage lønnet medhjælp til at forestå den daglige drift.

§18

Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med ét bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan meddele prokura enkel eller kollektiv.
Foreningens bestyrelse kan optage de lån, som er nødvendige til gennemførelse af foreningens formål.

§19

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet underskrives af bestyrelsen samt forsynes med revisors påtegning.
Foruden årsregnskabet vil der tillige være at udfærdige budget for det kommende regnskabsår.

§20

Revision af foreningens regnskaber foretages af en på generalforsamlingen for ét år ad gangen valgt revisor.

§21

Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger, og i øvrigt i overensstemmelse med lovgivningens krav til enhver tid.
Der kan ingensinde udbetales udbytte til medlemmerne.

Foreningens opløsning

§22

Såfremt foreningens opløsning skulle blive vedtaget, fratræder bestyrelsen straks, og foreningens ledelse overtages af én eller flere på generalforsamlingen valgte likvidatorer. Likvidatorerne skal overfor en afsluttende generalforsamling aflægge endeligt regnskab over likvidationens forløb
Et eventuelt likvidationsoverskud skal skænkes til et eller flere anerkendelsesværdige formål i kommunen, altså til foreninger eller institutioner, der varetager sådanne formål, idet den afsluttende generalforsamling ved simpel stemmeflerhed fordeler overskuddet. Med den majoritet, der udkræves til foreningens opløsning, kan generalforsamlingen, eventuelt to generalforsamlinger, vedtage, at foreningen sammensluttes med et selskab, således at det nye selskab overtager samtlige foreningens aktiver og indtræder i alle rettigheder og forpligtigelser, hvorefter foreningen uden yderligere likvidation er opløst.

Således vedtaget på foreningens generalforsamlinger den 23. februar og 13. april 2023.

Lone Adamsen
Allan Jusjong
Erik Jensen
Michael Pedersen
Gert Loch
Bjarne Christensen

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk