Velkommen til Klarup Kabelnets hjemmeside

Fremhævet

Her på siden kan du finde de seneste nyheder fra foreningen. Du kan også finde oplysninger om hvad foreningen tilbyder sine medlemmer, hvad de forskellige ydelser koster, hvordan man bliver medlem og hvad man gør, hvis der opstår spørgsmål i forbindelse med medlemsskabet.

Brug menuen herover til at navigere rundt på siden og finde svar på dine spørgsmål.

Dagsorden til generalforsamlingen

I år er der indkomne forslag. Derfor er dagsordenen som følger:

 

 • Valg af dirigent.
 • Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 • Forelæggelse af resultatopgørelse og status til godkendelse.
 • Forelæggelse af budget til godkendelse.
 • Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

Følgende forslag er indsendt af Jakob Aarup Adelhard

5a. Honorarer til bestyrelsen: Diverse honorarer til bestyrelsen har hidtil været svære at gennemskue for ikke indviede, ikke mindst hvis man ønsker et samlet overblik. For at generalforsamlingen derfor bedre kan vurdere rimeligheden i disse honorarer, foreslåes det, at der i tillæg til regnskabet (fx som bilag, addendum, note eller andet) fremlægges et konsolideret overblik over hver enkelt bestyrelsesmedlems samlede honorar for året, med angivelse af hvad der ligger til grund for dette/disse honorar(er). Hvis forslaget vedtages, pålægges bestyrelsen desuden at fremlægge og offentliggøre (fx på hjemmesiden) en oversigt for det forgangne regnskabsår (2016), så rimeligheden af disse kan vurderes til næstkommende generalforsamling.

Forslaget indstilles til afstemning på generalforsamlingen.

5b. Inddragelse af samarbejdspartner ifm. teknisk support og kundeservice: For at sikre et bedre og mere professionelt serviceniveau (både teknisk og kundeservicemæssigt) bedes bestyrelsen kontakte relevante samarbejdspartnere mhp. indhentning af tilbud på, at den ny part skal overtage drift, service og vedligehold af netværk, installationer, diverse stationer og andet.

Tanken er en model à la AN-TV i storaalborg (som på TV gennemsnitligt er billigere årligt end Klarup Kabelnet), hvor foreningen står for medlemsinformation, medlemsadministration, pakkesammensætning og -priser, o. lign., mens samarbejdspartneren varetager alt det tekniske og driftsmæssige, herunder også kundeservice ved nedbrud, og andre tekniske problemer. Tanken er dermed ikke en opløsning af foreningen, men mere en opsplitning af arbejdet og “udlicitering” af det tunge arbejde, der pt. halter en smule (iflg. mange).

Tilbuddet (og processen omkring) skal overholde nedenstående:

 • Der skal indhentes tilbud fra min. 2 potentielle samarbejdspartnere, heraf skal den ene være STOFA.
 • Hvis det er en betingelse for afgivelse af tilbud, at selve netværket sælges til samarbejdspartneren, skal dette indgå eksplicit. Tilbuddet må dog ikke afslåes umiddelbart af bestyrelsen, alene af denne grund.
 • Når tilbudene foreligger, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med det formål at drøfte og træffe beslutning om evt. accept af et af tilbudene.

Forslaget indstilles til afstemning på generalforsamlingen.

 

 • Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen.
 • Valg af 2 suppleanter.
 • Valg af revisor.
 • Eventuelt.

Generalforsamling

Klarup Kabelnet holder generalforsamling tirsdag den 28. februar 2017 kl 19.00 på Klarup Kro.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Evt. forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 14. februar 2017 kl 19.00

Nyt internet udstyr i 2017

Tiden er inde til at løfte sløret for det nye internet udstyr. Som alle sikkert har bemærket er vi hårdt belastet om aftenen. Dette skyldes vores begrænsede båndbredde, samt vores forældede udstyr. Vi har valg at skifte stort set alt af vores internet udstyr. Udstyret er forældet og vi kan ikke få flere reservedele.
I de sidste to år har vi derfor lagt en strategi om implementering, indkøb og udrulning af det nye internet. Alt udstyr er indkøbt og sat op i vores hovedstation. Vi er nu nået til en fase hvor vi skal have flyttet kabler til midlertidig udstyr – dette for at kunne servicere Jer bedst muligt mens det endelige udstyr kommer på plads.
Der vil løbende foregå små afbrydelser af internettet da vi skal have flyttet 80 kabler til D3-fordelerne. Yderligere vil der foregå flytning af
services til nye servere.
De teknisk interesserede kan læse mere her

Status på kanalomlægningen

Så er alle kanaler lagt ind og EPG og nit tabel virker.
sådan skal i søge.
Netværks id: 100
Start frekvens 138 MHz
Symbol rate 6875
QAM 256
Der kan være nogle tv der skal lave en fuld søgning.

Kanaloversigt for TV og priser er opdateret på hjemmesiden.

Har du problemer efter omlægningen, kan du kontakte vores hotline på tlf. 22444980- Hverdage 10.00-13.00 og 16.00-20.00. Weekender 10.00-18.00

Nyt opkrævningsmønster fra 1. juli 2016

Fra 1. juli 2016 bliver det, der abonneres på (TV, Internet og TV2 Play) opkrævet kvartårlig på samlet faktura for husstanden.

Opkrævning udsendes midt i kvartalet.

Internetopkrævninger der sendes til anden betaler, vil dog fortsat blive sendt til anden betaler. (fx firmabetalt internet)

Dette kan også ske efter 1. juli 2016.

Bestyrelsen